Σύντομο ιστορικό

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής ιδρύθηκε το 1995 με το Προεδρικό Διάταγμα 2/1995 (ΦΕΚ 1/10.1.1995, τ. Α'). Σε αυτήν εντάχθηκαν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε).
 Ο σκοπός της Σχολής, ο οποίος προσδιορίζεται από τους επιμέρους σκοπούς των δυο Τμημάτων  της, συνίσταται στην προαγωγή των Επιστημών Αγωγής, την ανάπτυξη της διδασκαλίας  και της έρευνας και την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση του φοιτητή, αυριανού δασκάλου και νηπιαγωγού.

Τα Τμήματα της Σχολής παρέχουν, επίσης, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές - μέσα από τα οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής αλλά και Διατμηματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, καθώς και μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα ενός σημαντικού αριθμού Εργαστηρίων και Ερευνητικών Κέντρων, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο των Τμημάτων σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων συναφών με τους εκπαιδευτικούς στόχους και την ακαδημαϊκή δραστηριότητα της Σχολής.

Όργανα της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας, η Κοσμητεία και η Γενική συνέλευση της Σχολής. Οι αρμοδιότητες των παραπάνω οργάνων καθορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.